Vandaag is de dag voor een nieuw begin

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Behandelingsovereenkomst:
Dit is de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling zoals omschreven in artikel 7:446 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, oftewel de overeenkomst waarbij de Opdrachtnemer zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de Opdrachtgever of van een bepaalde derde.

Dossier: 
Het dossier zoals bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betreft (de verzameling van) de gegevens omtrent de gezondheid van de Patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen, naast de andere gegevens die voor een goede hulpverlening aan de Patiënt noodzakelijk zijn.

Geneeskundige handelingen:
Dit zijn ‘handelingen op het gebied van de geneeskunst’ zoals omschreven in artikel 7:446 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek:
1. alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - rechtstreeks betrekking hebbende op de Patiënt en ertoe strekkende hem of haar van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen. 
2. andere dan de onder 1 bedoelde handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de Patiënt en die die worden verricht door een arts of huidtherapeut in die hoedanigheid.
3. het in het kader van de onder 1 en/of 2 genoemde handelingen verplegen en verzorgen van de Patiënt en het overigens rechtstreeks ten behoeve van de Patiënt voorzien in de materiële omstandigheden waaronder die handelingen kunnen worden verricht.

Opdrachtgever:
Degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is daarmee tevens ‘Patiënt’ of ‘Vertegenwoordiger’.

Opdrachtnemer:
Kliniek aan de Maas, een gespecialiseerd Behandelcentrum voor Botox, fillers en medische huidverbetering. Kliniek aan de Maas is zorgaanbieder en is statutair gevestigd aan de Van Hasseltkade 20, 6211 CD  Maastricht. Per 1 april 2023 is Kliniek aan de Maas gevestigd te Wethouder van Caldenborghlaan 45, 62226 BS te Maastricht. Kliniek aan de Maas is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 85329703 en heeft btw-nummer NL863587859B01.

Partijen:
Partijen bij het sluiten van de Behandelingsovereenkomst.


Patiënt:
De natuurlijke persoon op wie de geneeskundige handelingen, uitgevoerd op basis van de Behandelingsovereenkomst, rechtstreeks betrekking hebben. De Patiënt kan ook zijn Opdrachtgever. Daar waar in deze voorwaarden Patiënt vermeld staat, kan ook ‘cliënt’ gelezen worden.

Prijs:
De kosten van de behandeling inclusief alle bijkomende kosten.

Second opinion:
Een door de Patiënt gevraagd advies aan een arts anders dan de eigen behandelend/onderzoekend arts over (een deel van) de gezondheidstoestand van de Patiënt/of aan de patiënt voorgestelde behandelingen.

Vertegenwoordiger:
De persoon of personen die Opdrachtnemer op grond van enige wettelijke bepaling in plaats van of naast de Patiënt moet betrekken bij de nakoming van de verplichtingen jegens de Patiënt.

Zorgaanbieder:
Een zorgaanbieder zoals bedoeld in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’).

Zorgverlener:
De natuurlijke persoon die werkzaam is bij Opdrachtnemer en die in namens Opdrachtnemer een behandelingsovereenkomst sluit met Opdrachtgever. Dit is bij Kliniek aan de Maas de behandelaar in de persoon van de cosmetisch arts KNMG of huidtherapeut KP.

Artikel 2 – De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de met een Opdrachtgever en/of Patiënt te sluiten Behandelingsovereenkomst.

Artikel 3 – De totstandkoming van een behandelingsovereenkomst
1. De Behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt tot het verrichten van Geneeskundige handelingen, hierna tevens te noemen ‘behandeling’. De behandeling door Opdrachtnemer, Kliniek aan de Maas, vindt uitsluitend plaats met een door Patiënt schriftelijk getekende en daarmee door Partijen goedgekeurde Behandelingsovereenkomst. De Behandelingsovereenkomst wordt opgeslagen in het Dossier en is te allen te allen tijde voor en door de Patiënt opvraagbaar bij de Zorgverlener.
2. Voor het aangaan van de Behandelingsovereenkomst voor injectables dienen Opdrachtgever en Patiënt de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt . Bij uitzonderingen, bijvoorbeeld bij specifieke indicaties bij een Patiënt onder de achttien jaren, dienen de gezag dragende ouders of dient de voogd schriftelijk toestemming te geven voor het sluiten van de Behandelingsovereenkomst.
3. Voorafgaand het sluiten van de Behandelingsovereenkomst wordt Opdrachtgever, en wordt de Patiënt, door Opdrachtnemer geïnformeerd over: 
a. De gehanteerde werkwijze en de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling (schriftelijk);
b. alternatieven voor de behandeling;
c. de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze van betaling (schriftelijk);
d. het (de) tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;
e. de bedenktijd voor de behandeling;
f. de te nemen acties na het sluiten van de Behandelingsovereenkomst;
g. indien en voor zo ver mogelijk: welke Zorgverlener(s) feitelijk de behandeling zal (zullen) uitvoeren of bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken
h. de informatie/instructies voor de Patiënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling (schriftelijk);
i. de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid (schriftelijk);
j. de instructies aan en voor Opdrachtnemer en voor de Patiënt voor na de behandeling, inclusief informatie over de symptomen waarbij de Patiënt contact moet opnemen met Opdrachtnemer en gegevens over de persoon van degene met wie de Patiënt in die gevallen contact moet opnemen (schriftelijk);
k. informatie over de bereikbaarheid van Opdrachtnemer (Kliniek aan de Maas) buiten werktijden voor het geval complicaties optreden (schriftelijk);
l.deze Algemene Voorwaarden (schriftelijk).
4.Voor alle verrichtingen ter uitvoering van de Behandelingsovereenkomst is de toestemming van de Patiënt vereist. Als de patiënt dat verzoekt, legt de hulpverlener schriftelijk vast voor welke verrichtingen hij toestemming heeft verkregen en verstrekt hij de patiënt een afschrift daarvan.

Artikel 4 – De verplichtingen van Opdrachtgever en Patiënt, waaronder betaling
1. Voorafgaand aan het sluiten van de Behandelingsovereenkomst is Opdrachtgever, dan wel Patiënt, verplicht om de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon op te geven. Is dit niet mogelijk, dan zal Opdrachtnemer de huisarts van Patiënt als zodanig beschouwen.
2. Patiënt dan wel Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer, dan wel de Zorgverlener, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst behoeft. Hieronder wordt mede verstaan het door Patiënt desverzocht tonen van een identiteitsbewijs.
3. De Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een Prijs voor de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst verschuldigd. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te betalen Prijs is onderdeel van een maatwerkbehandeling in Kliniek aan de Maas. De afgesproken Prijs tijdens het eerste consult is leidend. Opdrachtgever is verplicht om de in de Behandelingsovereenkomst opgenomen Prijs aan Opdrachtnemer te betalen binnen de daartoe overeengekomen termijn. Deze termijn wordt in de regel gesteld op veertien (14) dagen na dagtekening van de door Opdrachtnemer opgestelde en aan Opdrachtgever/Patiënt gezonden factuur.
4. Wordt de door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever/Patiënt gezonden factuur niet of te laat betaald, dan wordt een betalingsherinnering per e-mail gezonden met een nieuwe betalingstermijn van vijf werkdagen. Wordt opnieuw niet betaald, dan wordt de vordering van Opdrachtgever uit handen gegeven ter incasso aan Klaar incasso (Tongeren, BE) of Batta incasso (te Maastricht). Alsdan worden tevens incassokosten in rekening gebracht. 
5. Opdrachtnemer kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling (aanbetaling) van de voor de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst Prijs van Opdrachtgever verlangen. Indien deze aanbetaling niet of niet tijdig plaatsvindt, wordt de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst opgeschort totdat de verlangde (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
6. Mocht Opdrachtgever, c.q. Patiënt, de behandelafspraak willen annuleren, dan neemt hij telefonisch contact op met Opdrachtgever/Kliniek aan de Maas op telefoonnummer 043 20 50 100. Annuleert Opdrachtgever, c.q. Patiënt, de afspraak minder dan 48 uur voor de desbetreffende afspraak, dan brengt Opdrachtnemer kosten in rekening bij Opdrachtgever, c.q. Patiënt. Voor een dergelijke niet tijdig geannuleerde afspraak bij de huidtherapeut betaalt wederpartij 100,- euro exclusief btw per voor de afspraak gereserveerd half uur. Voor een afspraak bij de cosmetisch arts KNMG betaalt Opdrachtgever c.q. Patiënt 150,- euro exclusief btw per voor de afspraak gereserveerd half uur.

7. M.i.v. 1 september 2023 hanteert Opdrachtnemer voorafbetaling voor een consult in een nieuwe behandelcategorie bij cosmetisch arts KNMG,  huidtherapeut en schoonheidsspecialist.  De voorafbetaling voor het geboekte consult wordt in mindering gebracht op de kosten van een behandeling - binnen een termijn van 12 maanden - voortkomend uit het behandelplan. Zowel aan een consult bij een van onze cosmetisch artsen KNMG als aan een consult huidtherapie en schoonheidsspecialiste is €50 verbonden. De afspraak voor het consult is pas definitief ingepland indien de voorafbetaling is voldaan. Opdrachtgever ontvangt van Kliniek aan de Maas een e-mail bevestiging hiervan.

Artikel 5 – De algemene verplichtingen van Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer neemt de in Boek 7, Titel 7, Afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), alsmede de in de Wet kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (‘Wkkgz’) opgenomen rechten en plichten in acht. 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden, licht Opdrachtnemer Opdrachtgever dan wel de Patiënt op duidelijke wijze in over het door Patiënt aangegeven probleem van de huid of behandelverzoek(en), de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen omtrent de behandeling en zijn gezondheidstoestand van de huid. Op verzoek van de Patiënt wordt de deze informatie schriftelijk verstrekt.
3. Opdrachtnemer kan de Behandelingsovereenkomst niet opzeggen behalve bij gewichtige redenen.
4. Opdrachtnemer treft maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de Patiënt te voorkomen. Opdrachtnemer informeert de patiënt over deze maatregelen. Hierbij dient de Patiënt zelf tevens de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

Artikel 6 – Klachten en Geschillen
1. Een Klacht van Opdrachtgever, c.q. Patiënt of diens Vertegenwoordiger kan worden ingediend via het e-mailadres klachten@kliniekaandemaas.com. Opdrachtnemer spant zich ervoor in de Klacht zo snel mogelijk op te lossen. Wordt de klacht niet in onderling overleg naar de wens van Opdrachtgever dan wel Patiënt opgelost, dan is de klachtenregeling van DOKh van toepassing. Deze is te vinden op de website van DOKh.
2. Opdrachtnemer is tevens ter zake van de behandeling van Geschillen aangesloten bij DOKh. De toepasselijke Geschillenregeling is eveneens te vinden op de website van DOKh.

Artikel 7 – Privacy
1. Bij de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer wordt de relevante wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz), toegepast.
2. Op de door Opdrachtnemer van Opdrachtgever en Patiënt verwerkte persoonsgegevens is de Privacy Policy van Opdrachtnemer van toepassing. De Privacy Policy is te vinden op de website van Opdrachtnemer, Kliniek aan de Maas. 

Artikel 8 – Wijzigingen en toepasselijk recht
1. Het staat Opdrachtnemer te allen tijde vrij om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerder toepasselijke versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet ongeldig of onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de desbetreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.
2. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. 
3. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Partijen. 

versie maart 2023

Meer weten?

Maak dan een afspraak voor een consult of neem contact met ons op.

Plan een consult